Nyheter

Banansvarig ska utses före december 2017

Lagen om skjutbanor trädde i kraft den 1 december 2015. Enligt övergångsbestämmelsen ska den som driver en skjutbana lämna en anmälan om den banansvarige till Polisstyrelsen före den 1 december 2017. En banansvarig ska finnas för varje skjutbana som används. Även ordningsstadgan för skjutbanan ska uppdateras före den 1 december 2017. Det gamla skjutbanetillståndet fortsätter som sådant, men anmälan om den banansvarige ska lämnas och ordningsstadgan uppdateras.

Kraven som gäller den banansvarige finns i 5 § 9 punkten samt i punkterna 4, 5 och 6 i lagen om skjutbanor. Bestämmelser om ordningsstadgan finns i 9 § i lagen om skjutbanor och särskilt i 2 § i förordningen om skjutbanor.

De som driver en skjutbana bör alltså se till att utse en banansvarig och uppdatera ordningsstadgan, om de inte ännu har gjort det.

Teemu Simenius

WWF:s Köttguide rekommenderar vilt

WWF har för första gången publicerat sin Köttguide i Finland. Köttguiden bedömer köttets inverkan på miljön https://wwf.fi/lihaopas/ (endast på finska). Vilt som jagats på ett hållbart sätt är enligt WWF ett utmärkt alternativ för den som vill äta kött som är bättre med tanke på naturen.

Maten är den enskilda konsumentens viktigaste dagliga val som inverkar på miljön. Hur mycket och vilken typ av kött vi äter är avgörande med tanke på klimatförändringen, Östersjön och den biologiska mångfalden.

Det finns mängder av indikatorer som visar hur produktionen av livsmedel påverkar miljön. De viktigaste är konsekvenserna för mångfalden, klimatet och vattendragen samt användningen av bekämpningsmedel. I guiden är typerna av kött märkta med färger som alla känner till från trafikljusen. Rött visar vilka produkter som är mest skadliga för miljön. Produkter som är märkta med gult ska man helst köpa med eftertanke och gröna produkter ska man konsumera måttligt. Vilt som jagats på ett hållbart sätt får grönt ljus i guiden.

Av de inhemska hjortdjuren fick älg, rådjur och vitsvanshjort komma med i bedömningen. Hjortdjurens andel av viltet är störst i fråga om vikten och hjortdjursbestånden tål den nuvarande jakten. Vilt som jagats på ett hållbart sätt räcker emellertid inte till att täcka hela Finlands köttkonsumtion för närvarande. Därför rekommenderar guiden också att man ökar konsumtionen av grönsaker och hållbart fångad fisk. Farmuppfött vilt bedömdes inte.

Kai Tikkunen

Uppdaterade anvisningar för försäljning och hantering av viltkött

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har beslutat att uppdatera anvisningarna för hantering av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning. Anvisningarna är tillgängliga på både finska och svenska:

Suomeksi: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/liha/eviran_ohje_16027_3_fi.pdf

På svenska: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/liha/eviran_ohje_16027_3_sv.pdf

Digi-Jakt

Information om riskerna för djursjukdomar synliggörs vid gränsövergångarna

Afrikansk svinpest har spritt sig på ett oroväckande sätt i de baltiska länderna och jakt- eller naturturism till de infekterade områdena samt vildsvinskött som importeras av turisterna utgör en verklig risk för att sjukdomen ska sprida sig också till Finland. Jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet och centrala aktörer inom gränsöverskridande transporter har diskuterat bekämpningen av afrikansk svinpest. Målet är att ge resenärer som kommer från epidemiområdena mer information om sjukdomens spridningsvägar och förebygga spridningen av sjukdomen till Finland.

– Vi har ett ovanligt bra läge i Finland med tanke på djursjukdomar och därför kan vi exportera livsmedel också till länder med sträng kontroll. Om afrikansk svinpest sprider sig till vårt land ändras läget radikalt och sjukdomen skulle enligt sektorns uppskattning leda till förluster som uppgår till minst 150 miljoner euro. Vi oroar oss mycket för att resenärer oavsiktligt och omedvetet kan föra med sig sjukdomen till Finland, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Även frilevande vildsvin som kommer över östgränsen kan sprida afrikansk svinpest. Jord- och skogsbruksministeriet bereder ett förbud mot att hålla svin och inhägnade vildsvin utomhus. Alternativt kan man bygga dubbla inhägnader för att undvika kontakt med frilevande vildsvin. Begränsningarna kommer att gälla gårdar som ligger på 100 kilometers avstånd från östgränsen. Vildsvinsbeståndet ska också reduceras, vilket har lett till att jaktbestämmelserna luckrats upp. Beståndets storlek ska uppskattas av Naturresursinstitutet.

Digi-Jakt

Utbildning inom vildmarksbranschen i Norra Karelen

Institutet Pohjois-Karjalan opisto och yrkesinstitutet Niittylahti ordnar i april en utbildning inom vildmarks- och naturturismbranschen (Yrittäjyys erä- ja luontomatkailualalla). Kursen pågår under två veckoslut (1–2 april och 7–9 april 2017) och priset för hela paketet är 220 euro (inkl. lunch och kaffe samt en exkursion). Det är också möjligt att övernatta till ett förmånligt pris i institutets lokaler. Utbildningen är avsedd för företagare eller personer som planerar att starta företag inom natur-, vildmarks- eller jaktturism samt andra med intresse för ämnet.

Kursen består av fem delar och deltagarna får praktiska tips om hur de kan produktifiera sin företagsidé eller utveckla sin befintliga affärsverksamhet. Kursens delar behandlar allt från att grunda företag till att produktifiera och marknadsföra en service samt att röra sig med kunderna i naturen.

Under kursen studerar deltagarna på ett praktiskt sätt såväl säkerhetsfrågor och bestämmelser som guidning – även på engelska. En dag tillbringar deltagarna i terrängen på bäverjakt, där de får delta i en professionellt organiserad äventyrsutflykt. Kursen ger möjlighet att bilda nätverk med andra aktörer.

Den som önskar kan också välja enskilda moduler av kurspaketet (pris 50 euro/modul eller 40 euro för webbkursen Erämatkailua englanniksi (Vildmarksturism på engelska)).

Modulerna är:

1. Företagandets grunder

2. Säkerhet och produktkort

3. Vildmarksturism på engelska (kan avläggas som webbkurs)

4. Röra sig med kunder i naturen (inkl. bäverjakt)

5. Servicedesign och marknadsföring

Ytterligare information och anmälningar: http://maaseutu.pkky.fi/kyopdf/8035.pdf

Digi-Jakt

Houkuttelupyynti.fi har öppnats

En ny webbsida med jakttema och fokus på lockjakt https://www.houkuttelupyynti.fi har öppnats. På webbplatsen hittar du berättelser och videoupptagningar från Tuukka Aronens, Aki S. Peräläs och Mikko Peltolas jaktfärder. Här hittar du också tips om hur du använder lockpipor och svar på vanliga frågor.

Digi-Jakt