Nyheter
Teemu Liikanen från bronslaget Rämäryhmä visar upp en räv, som var lagets tredje under lördagsmorgonen. Den här räven drevs av den duktiga amerikanska foxhhounden Pete.
Bild: Ere Grenfors
Teemu Liikanen från bronslaget Rämäryhmä visar upp en räv, som var lagets tredje under lördagsmorgonen. Den här räven drevs av den duktiga amerikanska foxhhounden Pete. Bild: Ere Grenfors

Rävarna i Suomussalmi satt illa till under FM i smårovdjursjakt

Resultaten var goda i mästerskapen i smårovdjursjakt, som ordnades i Juntusranta i Suomussalmi. Hela 22 åttamannalag deltog i tävlingen, som ordnades för tredje gången i mitten av november.

Tävlingen pågick ett veckoslut och deltagarna fick jaga små rovdjur med alla lagliga metoder. Lagen fick använda hur många hundar som helst. Varje lag fick ett jaktområde och en guide i terrängen genom lottdragning. Laget fick ett poäng för varje bytesdjur. Tillåtna arter var räv, mårdhund, mård, grävling och mink.

Bytet var exceptionellt rikligt i mästerskapen, vilket delvis berodde på bestånden av små rovdjur i regionen och det utmärkta snöföret, men också på lagens järnhårda yrkesfärdighet.

Resultatet var hela 82 bytesdjur, av vilka 62 var rävar, 13 mårdar och sju minkar. Hönsfåglarna i regionen tackar hjärtligt för det omfattande viltvårdsarbetet.

Ett större reportage med bilder finns i nummer 1/2016 av tidskriften Jakt.

Ere Grenfors

Lauri Kontro fortsätter som Jägarförbundets ordförande.
Bild: Suvi Honkavaara
Lauri Kontro fortsätter som Jägarförbundets ordförande. Bild: Suvi Honkavaara

Lauri Kontro fortsätter som ordförande

Finlands Jägarförbunds höstförbundsstämma hölls den 21 november 2015 i Helsingfors.

Lauri Kontro fortsätter som Jägarförbundets ordförande. Till ny vice ordförande valdes Juha Lehtinen från Satakunta distrikt. Till medlem av förbundsstyrelsen i stället för Lehtinen för det återstående året valdes Veli Seikola från Egentliga Finlands distrikt.

Till ny styrelsemedlem valdes Jani Nuijanmaa från Mellersta Finlands distrikt. De övriga som stod i tur att avgå omvaldes.

Läs mer om styrelsevalet (på finska) här.

Medlemsavgift och förslag

Förbundets medlemsavgift är även i fortsättningen 9,50 euro. Medlemsföreningen betalar en medlemsavgift på 9,50 euro per medlem i föreningen. Stämman godkände också Satakunta distrikts förslag angående att tillåta jakt på mufflon med hagelpatroner och pilbåge. Förslaget motiverades med säkerhetsaspekter och utrustningens lämplighet.

Förbundsstämman godkände dessutom två ställningstaganden. Du kan läsa om dem under länkarna nedan (på finska).

Förslaget till skjutvapendirektiv

Vargbeståndet

Teemu Simenius

Blood Lions avslöjar troféjaktens varböld

Nyligen var det premiär i Finland för den sydafrikanska dokumentärfilmen Blood Lions. Filmen berättar om den i Sydafrika lagliga, men mycket oetiska jaktformen canned hunting, där lejon jagas i inhägnader. Djuren är halvtama och ofta drogade, och de har fötts upp under usla förhållanden. Det kan knappast kallas jakt att skjuta dessa djur i en liten inhägnad där de inte har minsta chans att komma undan. Ofta kan man dessutom välja vilken individ man vill skjuta med bara ett klick på webben. Jägarförbundet fördömer canned hunting fullständigt och önskar att jaktformen skulle förbjudas i lag.

Canned hunting kastar en skugga också över etisk jaktturism. Tyvärr har man i många sammanhang felaktigt försökt påstå att all troféjakt går till så här. Därav vill man förbjuda bland annat införseln av troféer i Europa. Det skulle få tråkiga följder bland annat för djurbestånden som jagas.

Runt om i världen finns många jaktfarmer som drivs på ett hållbart sätt och vars verksamhet också är till nytta för den lokala naturen. Ett bra exempel är bland annat Namibia, där canned hunting är förbjuden och där djurbestånden har vuxit tack vare troféjakten.

Ett annat bra exempel är Pakistan, där landets nationaldjur skruvhornsgeten har räddats från utrotning till stor del tack vare medel från troféjakten. Om all troféjakt förbjuds, kommer många markägare i Afrika sannolikt att övergå till ren boskapsskötsel, vilket leder till att de vilda djuren ses endast som ett problem. De största hoten mot naturen i Afrikan är habitatbortfallet och tjuvjakt, inte laglig jakt.

Kai Tikkunen

Jaktförvaltare Robin Juslin på Åland berättar att rådjursbeståndet igen växer kraftigt.
Bild: Panu Hiidenmies
Jaktförvaltare Robin Juslin på Åland berättar att rådjursbeståndet igen växer kraftigt. Bild: Panu Hiidenmies

Livligt viltår på Åland

År 2014 fälldes 2 949 rådjur på Åland. Rådjursbeståndet växer igen och arten är det viktigaste viltet i landskapet.

En intressant nyhet är att man också fällde 82 vitsvanshjortar på Åland och att arten sprider sig i rask takt.

På Åland finns det 3 407 jägare. År 2014 löste totalt 996 jägare från annan ort ett åländskt jaktkort. De flesta av dessa kom från Finland och Sverige, men jägare anlände till Åland också från Danmark, Norge, Tyskland, Ryssland, USA, Tjeckien, Belgien och Färöarna.

Panu Hiidenmies

Alfågeln är en talrik sjöfågel i Östersjön. Finland överväger ett nationellt förbehåll angående alfågelns skärpta jaktstatus. Bild: Juha Hellström
Alfågeln är en talrik sjöfågel i Östersjön. Finland överväger ett nationellt förbehåll angående alfågelns skärpta jaktstatus. Bild: Juha Hellström

Utbyte av mötet angående avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar

En internationell förvaltningsplan för sädgåsen godkändes

Den internationella förvaltningsplanen för taigasädgåsen, som koordineras av Finlands viltcentral, godkändes. Tyskland motsatte sig godkännandet. Det var fråga om ett missförstånd angående hur en adaptiv jaktreglering möjliggör fortsatt jakt i framtiden.

Hållbar jakt kräver långsiktigt arbete för att trygga ett livskraftigt bestånd och framtida jaktmöjligheter. Ett tillfälligt avbrott i jakten är en del av det arbetet. Nu kan man äntligen inleda det praktiska arbetet med sädgåsen, och förvaltningsplanen verkställs från och med början av 2016. Den första åtgärden är att inrätta en internationell arbetsgrupp, och hållbarheten analyseras som grund för den adaptiva jakten. En viktig fråga som man måste komma överens om är fördelningen av förvaltningsområdenas kvoter mellan olika länder på ett rättvist sätt.

De regionala och personliga kvoterna samt skyldigheten att rapportera fångst utgör grunden för en omsorgsfull planering av jaktbeskattningen, vilket minskar behovet av att förkorta jaktsäsongen.

Fortsatt jakt på taigasädgås intresserar jägarna. För att få jaga krävs att en reform av jaktlagen bereds. Ovan nämnda arbetsgrupps arbete utgör grunden och det tar tid att fastställa kvoterna för flyttstråket. Finlands viltcentral öppnar jakten omedelbart när de här frågorna har lösts. Man kan vara försiktigt optimistisk med tanke på hösten 2017, särskilt om beståndet visar tecken på att återhämta sig också i gässens övervintringsområden. Jägarnas hjälp behövs alltså.

Jakten på alfågel i fara

Östersjöns mest talrika sjöfågel, alfågeln, har drabbats av en kraftig och långvarig tillbakagång. Enligt inventeringarna har hela 60 procent av beståndet försvunnit. Därför har alfågeln upptagits på IUCN:s rödlista som globalt sårbar. I AEWA (avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien) överförs alfågeln till en klass där jakt inte är tillåten i någon form. När beståndet återhämtat sig ändras klassificeringen på nytt i motsatt riktning. EU ser alltså inte längre med blida ögon på fortsatt jakt.

Finland överväger ett nationellt förbehåll angående alfågelns skärpta status. Med stöd av det kunde man överväga att fortsätta med jakten på alfågel med avsevärda begränsningar, eftersom den ju fortfarande är den mest talrika sjöfågeln i Östersjön. Att fortsätta med jakten utan förändringar skulle i det närmaste vara en genväg till EU-domstolen. För Finlands del har uppskattningarna av beståndet sannolikt förvrängts i positiv riktning på grund av de senaste årens milda vintrar, då alfågeln undantagsvis har övervintrat vid den finska kusten.

Internationell förvaltningsplan en förutsättning för jakt

Många sjöfågelarters bestånd har upplevt en kraftig tillbakagång. Ejderns och brunandens skyddsstatus kommer att skärpas om tre år. Småskrakens status skärptes redan nu. Jakt på de här arterna är framöver möjlig endast inom ramen för de internationella förvaltningsplanerna.

Beståndens tillbakagång beror på förändringar i habitaten, oljeutsläpp i Östersjön och ökad predation i häckningsområdena. Jakten är inte den egentliga orsaken till tillbakagången, men med tanke på framtida jakt är det viktigaste att populationerna återhämtar sig. En återhämtning kräver omfattande åtgärder i häckningsområdena, längs flyttstråket och i övervintringsområdena samt jakt på hållbar nivå.

I Europa kommer man att följa den nordamerikanska modellen med stegvis jaktreglering under flytten. Utan den kan jaktens hållbarhet och kontinuitet varken bedömas eller tryggas. Finlands viltcentral är en vägvisare i Europa och nu måste också jägarna handla. Man måste ta ett nytt steg i riktning mot planering längs hela flyttstråket, som möjliggör beskattningsplanering på olika nivåer och hållbar förvaltning av olika sjöfågelbestånd.

Mikko Alhainen, specialplanerare, Finlands viltcentral

Kommentar:

Finländska sjöfågeljägare känner av förändringens vindar. Å ena sida har den traditionella sjöfågeljakten knappt förändrats över huvud taget, å andra sidan preciseras den artspecifika planeringen hela tiden. När en art går tillbaka får man jaga en annan. Det enda bestående är förändringen.

Utöver jägarna följer också amatörornitologer och friluftsmänniskor med artbestånden. Finland har inte längre helt på egen hand ansvaret för sina skyldigheter, utan vi är en del av en större gemenskap i Europa. Det räcker inte heller till för sjöfåglarna, eftersom Europa för många arter bara är ett transitområde som de korsar två gånger om året.

För varje jägare, från Utsjoki till Hangö, är det viktigt att arten som jagas klarar av jakten. Ingen vill skjuta den sista individen av en art. När fågelbestånden mår bra, mår också jägarna bra. Jägarförbundet bidrar på många sätt till att hjälpa sjöfågelbestånden i riktning mot hållbar jakt. Kom med och delta i arbetet!

Jaska Salonen

sjöfågelärenden, Finlands Jägarförbund