Under sommaren inventerades ett rekordstort antal vilttrianglar – mer än tusen stycken.
Under sommaren inventerades ett rekordstort antal vilttrianglar – mer än tusen stycken.

Nytt inom viltforskningen

Vilttrianglarna inventerades aktivt

Under den gångna sommaren inventerades ett rekordstort antal vilttrianglar – mer än tusen stycken. Senast inventerades lika många trianglar 1995.

Vilttrianglarna finns numera också på nätet. Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Forststyrelsen och Jägarförbundet har tillsammans utvecklat webbtjänsten riistakolmiot.fi till stöd för vilt- och rovdjurstriangelinventerare. En triangelinventerare ska skapa egna användarkoder i tjänsten oma.riista.fi för att kunna registrera inventeringsresultaten elektroniskt. Man registrerar sig i tjänsten Oma riista med sina bankkoder.

För registreringen behövs också ett mobilnummer och en personlig e-postadress, som samtidigt fungerar som användarkod. Finlands viltcentral ansvarar för genomförandet och administreringen av systemet Oma riista.

Det lönar sig att inrätta flera vilttrianglar. En vilttriangel inrättas på ett önskat område på kartan (1:20 000). Inventeringsgrupperna planerar själva triangelns placering på så sätt att triangeln är placerad på ett meningsfullt sätt. Man försöker i första hand placera triangeln i skogen och undvika att den går över stora åkrar eller sjöar. Man ska särskilt undvika älvar och våtmarker, som kan vara svåra att korsa såväl på sommaren som på vintern.

Vid sommarinventeringen ska man gå runt åkrar och sjöar utan inventering. Under vinterinventeringen kan man beroende på förhållandena skida rakt över åkrar och vattendrag.

Sorkbestånden når kulmen i norra Finland

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) forskning närmar sig en så kallad sorktopp i norra Finland. I de mellersta och västra delarna av landet är sorkbestånden däremot små eller minskande, medan bestånden växer i söder och öster.

Sorkbestånden i Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland har nått sin kulmen under sommaren. Under hösten var antalet åker- och skogssorkar mycket stort. Sorkbestånden kan vara rikliga långt i på vintern. Före nästa sommar kommer bestånden i alla fall att rasa. Sorkbestånden i södra och östra Finland ökar helt klart. Det pekar på att de här områdena kommer att nå en sorktopp i slutet av 2016. Särskilt åkersork förekommer redan nu ställvis relativt rikligt.

Sorkbestånden varierar i allmänhet i antal regelbundet. Vart tredje eller fjärde år nås en sorktopp, och bestånden varierar normalt i samma takt över ett stort område. De senaste åren har sorkbestånden i södra Finland emellertid varierat på ett obestämt sätt. Nu syns än en gång tecken på att den regelbundna variationen i sorkbestånden, som har varit utmärkande för det senaste decenniet, i de sydligaste delarna av landet håller på att förvandlas till en mer småskalig, regional variation.

Variationen i sorkbestånden intresserar jägarna i första hand på grund av dess inverkan på skogshönsfåglarnas häckningsframgång. När sorkbeståndet är rikligt jagar små rovdjur för det mesta sork, som är ett lätt byte, och då kommer hönsfågelkullarna litet lättare undan.

När sorkbestånden rasar börjar de små rovdjuren på nytt ta för sig av hönsfågelkullarna, vilket kan påverka jägarnas byte under höstens hönsfågeljakt.