Afrikansk svinpest sprids snabbt och viruset kan överleva i flera månader under varierande förhållanden.
Afrikansk svinpest sprids snabbt och viruset kan överleva i flera månader under varierande förhållanden.

Svinpest – ett seglivat och stort problem

Afrikansk svinpest har spritt sig snabbt i Europa. Vildsvinsbeståndet borde minskas och alla borde följa hygienanvisningarna omsorgsfullt.

Afrikansk svinpest har diskuterats mycket på grund av sjukdomens snabba spridning i Estland. Företrädare för svinindustrin ser sjukdomen som ett allvarligt hot, eftersom Finland årligen exporterar 30 miljoner kilo svinkött till utlandet. En spridning av sjukdomen hos oss skulle få exporten att komma av sig och köttpriset skulle rasa också i hemlandet. EU:s, Estlands och Finlands hälsomyndigheter samt företrädare för svinuppfödningen och viltförvaltningen i Finland diskuterade ämnet vid jord- och skogsbruksministeriets seminarium.

Myndigheterna ska informeras omedelbart om man hittar ett dött vildsvin.
Myndigheterna ska informeras omedelbart om man hittar ett dött vildsvin.

Afrikansk svinpest i Europa

Franck Berthe från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) berättade att afrikansk svinpest fick sin början i Georgien 2007 och kom till EU via Ryssland och Vitryssland.

Enligt Maarja Kristian, avdelningsdirektör vid livsmedels- och veterinärmedicinmyndigheten i Estland, konstaterades det första fallet av svinpest hos ett vildsvin i Estland i september 2014. I början av november i år fanns det hela 24 områden där sjukdomen förekommer och man hade hittat 736 sjuka vildsvin. Det första fallet hos ett tamsvin konstaterades i juli 2015. I skrivande stund har 18 fall konstaterats på svingårdar och man har tvingats avliva mer än 22 000 svin.

Sjukdomen har spritt sig snabbt, eftersom svingårdarna inte har följt biosäkerhetsanvisningarna. Det är också svårt att kontrollera viruset, som sprids av vildsvin och människor. Vildsvinsbestånden har ökat runt om i Europa, och tillväxten förväntas inte avta. EFSA rekommenderar att man effektiverar jakten, förbättrar informationen om riskerna för att sjukdomen sprider sig och omedelbart förstör vildsvinskroppar som har hittats i terrängen.

Enligt myndigheten borde utfodring förbjudas eftersom den ökar umgänget mellan vildsvinen, men att använda föda som lockbete i mindre skala rekommenderas. Enbart jakt räcker ändå inte till för att stoppa spridningen av sjukdomen, utan det behövs också andra metoder.

Vildsvinsarbetsgruppen rekommenderar att vildsvinsbeståndet i sydöstra Finland och Nyland halveras.Vildsvinsarbetsgruppen rekommenderar att vildsvinsbeståndet i sydöstra Finland och Nyland halveras.

Vad händer om sjukdomen sprider sig till Finland?

Eviras forskningsdirektör Liisa Sihvonen berättade att viruset är problematiskt, eftersom det klarar mycket varierande förhållanden. Viruset dör inte av att frysas och det kan överleva i flera månader i blod, avföring och vävnader. Viruset sprids genom direkt umgänge mellan djuren samt indirekt genom rått kött och foder som inte hettats upp.

Människor som besöker ett område där sjukdomen förekommer utgör en stor spridningsrisk. Därför är det viktigt att följa Eviras anvisningar för jaktturismen. Vildsvinskött eller förädlade köttprodukter får inte importeras från områden där sjukdomen förekommer. Det bästa sättet att förebygga att svinpesten sprids till svingårdar är att upprätthålla hög biosäkerhet.

Biträdande avdelningschef Taina Aaltonen vid jord- och skogsbruksministeriet berättade att om man hittar svinpest i ett prov från vildsvin ska EU:s myndigheter och grannländerna informeras omedelbart. En restriktionszon ska också inrättas kring fyndplatsen. Svinen måste sedan hållas inomhus eller på annat sätt isoleras från vildsvinen i naturen.

Det är i allmänhet förbjudet att föra ut vildsvinskött, svinkött och fläskköttprodukter ur restriktionszonen. Svinen på den smittade gården avlivas och kropparna förstörs. Gården desinfekteras och förorenat material rengörs eller förstörs. Gårdarna får ersättning för djur och material enligt prövning och till maximalt 75 procent.

Restriktionszonen kan avvecklas tidigast tre månader efter att svinen har avlivats, och om smitta har konstaterats hos vildsvin tidigast två år efter det sista konstaterade fallet.

Jägarnas roll i bekämpningen

Viltchefen Erkki Kiukas presenterade de förslag till bekämpning av sjukdomen som jord- och skogsbruksministeriets vildsvinsarbetsgrupp har utarbetat. Arbetsgruppen anser av vildsvinsbestånden borde halveras i sydöstra Finland och Nyland, samt hållas på den nivån så länge det finns risk för att sjukdomen sprider sig. Enligt arbetsgruppen borde vildsvin utfodras endast med lockbete. Utfodringsplatserna borde placeras minst fem kilometer – helst tio kilometer – från närmaste svingård. Personer som arbetar inom svinproduktionen borde inte delta i vildsvinsjakt.

Vildsvinsjägare och andra som reser till områden där sjukdomen förekommer ska vara noga med hygienen. Jaktresor till områden där svinpest härjar borde undvikas. Om man ändå reser till ett sådant område, ska utrustningen rengöras och desinfekteras omedelbart efter resan.

Detsamma gäller personer som hemma i Finland har varit i kontakt med ett vildsvin som hittats dött eller med symptom. Utrustningen ska först rengöras från lös smuts och tvättas, varefter den ska förvaras i en temperatur på minst 60 grader i minst 30 minuter, eller behandlas med ett lämpligt desinfektionsmedel (till exempel Virkon S 1 % eller utspädd hypoklorit 2 %).

Även hunden och dess utrustning ska rengöras och desinfekteras. Vildsvinskött eller köttprodukter får inte importeras från länder där afrikansk svinpest förekommer. Ingen av oss vill väl bli känd som den person som förde in svinpesten i Finland.

Hjälp till att förebygga sjukdomen

Med tanke på möjligheten att upptäcka sjukdomen är det viktigt att hålla ett öga på vildsvinen och deras symptom. Informera kommunalveterinären, länsveterinären eller Evira om vildsvin som har hittats döda i terrängen eller uppvisat symptom innan de fälldes. Ge följande uppgifter:

  • koordinater för fyndplatsen

  • kommun och regionförvaltningsverk

  • upphittarens/jägarens namn och kontaktinformation

  • svinets kön och uppskattad ålder

  • bedömning av vildsvinsbeståndets storlek

  • symptom som konstaterades innan djuret fälldes/den upphittade djurkroppens tillstånd

Evira vill också ha prov från fällda vildsvin. Verket betalar 40 euro för proven. Den lokala jaktvårdsföreningen ger anvisningar för provtagningen.