BASC:s huvudkontor <a href="http://basc.org.uk/about-basc/history-of-marford-mill/" target="_blank">Marford Mill</a> i Wrexham i norra Wales var ursprungligen en kvarn. Den första kvarnen byggdes på platsen redan 1086. Den mer än 700 år gamla kvarnen förstördes i en brand 1791 och i dess ställe uppfördes den byggnad som nu är organisationens huvudkontor. ”Firmans huvudkontor” behöver alltså inte alltid vara sista skriket. På byggnadens vägg syns grundläggningsåret och organisationens namn med smidda bokstäver.
BASC:s huvudkontor Marford Mill i Wrexham i norra Wales var ursprungligen en kvarn. Den första kvarnen byggdes på platsen redan 1086. Den mer än 700 år gamla kvarnen förstördes i en brand 1791 och i dess ställe uppfördes den byggnad som nu är organisationens huvudkontor. ”Firmans huvudkontor” behöver alltså inte alltid vara sista skriket. På byggnadens vägg syns grundläggningsåret och organisationens namn med smidda bokstäver.

BASC – intressebevakning för jägare på brittiskt vis

Britternas intresseorganisation driver jaktens och jägarnas intressen på ett mångsidigt och proffsigt sätt.

När man talar om engelsk jaktkultur tänker många i första hand på gentlemän i röda rockar på sina hästar under en rävjakt. Just den här traditionella jaktformen är numera till största delen förbjuden, och så här ur en nordisk synvinkel är det kanske just i historieböckerna som den hör hemma. Men även utan lordernas rävjakter är dagens jaktkultur i Storbritannien mycket varierande och har många beröringspunkter med jaktformer som är bekanta också hos oss.

Den traditionella rävjakten förknippas med klassindelningen i samhället, och ännu idag belastas nästan all jakt i öriket av en allmän motvilja mot överklassens sysslolöshet.

Om man dessutom tar i beaktande att det för varje jägare med ett registrerat krutvapen i landet finns 100 icke-jägare, kan man gissa sig till att gruppen som motsätter sig jakt av ideella orsaker är mycket talrik och aktiv. I Finland är motsvarande siffra 1:17 personer. Det här utgångsläget i kombination med en allt striktare lagstiftning kräver att jägarna har en kompetent och välorganiserad motkraft. Just därför hör de brittiska jägarnas intressebevakning till den verkliga tungviktsklassen.

Minnesföremålen i konferenssalen knyter an till föreningens historia. En flera kvadratmeter stor tavla visar en flock bläsänder ovanför den jaktstuga där föreningen en gång grundades. Under den finns det första ”punt gun” som Holland & Holland tillverkade för föreningens grundare Sir Ralph Payne-Gallwey. Geväret med dubbelpipa var avsett för sjöfågeljakt från eka. Ovanför finns den legendariska ”Irish Tom” med sin fyra meter långa pipa.
Minnesföremålen i konferenssalen knyter an till föreningens historia. En flera kvadratmeter stor tavla visar en flock bläsänder ovanför den jaktstuga där föreningen en gång grundades. Under den finns det första ”punt gun” som Holland & Holland tillverkade för föreningens grundare Sir Ralph Payne-Gallwey. Geväret med dubbelpipa var avsett för sjöfågeljakt från eka. Ovanför finns den legendariska ”Irish Tom” med sin fyra meter långa pipa.

Vad är BASC?

Den ideella organisationen British Association for Shooting and Conservation - BASC (Storbritanniens jakt- och jaktvårdsorganisation) är den största av intresseorganisationerna i landet med tanke på antalet medlemmar, personalen och den årliga budgeten.

Av de brittiska jägarna är 140 000 personliga medlemmar i BASC. Medlemskåren är alltså i samma storleksklass som Finlands Jägarförbund och växer också i samma takt.

Årsavgiften för ett vanligt medlemskap är 72 pund, det vill säga cirka 95 euro. Medlemsavgifterna ger alltså årligen hela 13 miljoner euro och föreningen sysslar dessutom aktivt med annan medelsanskaffning. BASC:s personal består av totalt 110 medarbetare vid föreningens huvudkontor i norra Wales och de sju regionala kontoren. Organisationen är alltså verkligt omfattande, hela tio gånger så stor som Jägarförbundets.

Organisationen fick sin början 1908, då två stormän inom sjöfågeljakten i öriket, Sir Ralph Payne-Gallwey och Stanley Duncan, grundade ett förbund för sjöfågeljägare i Storbritannien och Irland (Wildfowlers’ Association of Great Britain and Ireland - WAGBI).

Förbundet grundandes för att trygga den professionella sjöfågeljakten och förhindra det tilltagande fördärvandet av jaktområdena vid kusten. Radarparet oroade sig dessutom för tecknen på att extremister inom naturskyddet hade som mål att införa ett fullständigt skydd av det naturliga fågelbeståndet i Storbritannien. År 1981 bytte föreningen namn till nuvarande BASC och utvidgade sin verksamhet till intressebevakning för alla typer av jakt.

Den som gillar engelsk litteratur om vapen stöter ofta på direktören för avdelningen för vapenärenden Bill Harriman. Innan han inledde sin karriär med BASC 1991 – och vid sidan om den – har Harriman varit yrkesmilitär, vapenexpert vid brottsplatsundersökningar samt värderare och mäklare för auktionskamrar som är specialiserade på vapen och militaria.
Den som gillar engelsk litteratur om vapen stöter ofta på direktören för avdelningen för vapenärenden Bill Harriman. Innan han inledde sin karriär med BASC 1991 – och vid sidan om den – har Harriman varit yrkesmilitär, vapenexpert vid brottsplatsundersökningar samt värderare och mäklare för auktionskamrar som är specialiserade på vapen och militaria.

Jägarna som naturvårdare

Det huvudsakliga målet för BASC:s verksamhet är att ”trygga att jakt som hobby utövas på ett ansvarsfullt sätt i alla sina former, som en viktig del av medborgarnas liv och statens ekonomi”.

För att nå det här målet definierar organisationen som sin uppgift att främja och offentligt tala för jakt och skytte som hobby. Det inkluderar intressebevakning, utbildning och rådgivning för hela medlemskåren och de enskilda medlemmarna, vetenskaplig forskning med anknytning till sektorn, praktiskt arbete för att skydda habitaten och arterna samt beståndsvårdande arbete.

Skyddet och vården av habitaten samt av viltet och övriga arter spelar en central roll i BASC:s verksamhet. Det frivilliga skyddet av habitaten och arterna är säkert ett strategiskt val i ett verksamhetsklimat som genomsyras av ideellt naturskydd, där motiven hos jägare som offentligt tar upp sin oro över naturens tillstånd allt emellanåt möts med misstänksamhet.

Framför allt är ändå idén med jägaren som naturvårdare en äkta ideologi för BASC; Storbritannien har som bekant långa traditioner av mycket framgångsrik viltvård, och dessutom mängder av moderna vetenskapliga bevis på den positiva inverkan som jägarnas aktiva och målmedvetna habitatvård har på biodiversiteten.

Även BASC:s verkställande direktör Richard Ali hänvisar till det nära sambandet mellan jakt och aktiv habitatvård och -skydd när han analyserar kärnan i organisationens intressebevakning. Ali menar att de beslutsfattare och vanliga medborgare som erbjuds positiva erfarenheter av vilträtter och skytte, samt får konkreta exempel på sambandet mellan jakt och naturskydd i terrängen, nästan aldrig mera kommer med angrepp på jakten.

BASC:s medlemstidskrift Shooting & Conservation utkommer sex gånger om året. Tidskriften delas ut avgiftsfritt till politiker, medier, naturskyddsaktörer, polisen och viktiga opinionsbildare. Redaktionen består av ett halvt dussin heltidsanställda medarbetare. På bilden jobbar Alistair Kennedy med layouten för en artikel om förekomsten av lodjur på Brittiska öarna i det sista numret av tidskriften 2015.BASC:s medlemstidskrift Shooting & Conservation utkommer sex gånger om året. Tidskriften delas ut avgiftsfritt till politiker, medier, naturskyddsaktörer, polisen och viktiga opinionsbildare. Redaktionen består av ett halvt dussin heltidsanställda medarbetare. På bilden jobbar Alistair Kennedy med layouten för en artikel om förekomsten av lodjur på Brittiska öarna i det sista numret av tidskriften 2015.

Buffert mot framtida utmaningar

Den årliga finansiering som samlas in av medlemskåren ger BASC betydande möjligheter till intressebevakning. Den ordinarie personalen består av eliten av sakkunniga inom sektorn. De olika jaktformerna, viltarterna och deras vård har separata serviceenheter, liksom också vården och skyddet av habitat och övriga arter samt vapenärenden, sportskytte och lagstiftning.

Vid huvudkontoret produceras med egna resurser och professionella krafter både bild och ljud med anknytning till jakt och naturvård, med hjälp av såväl traditionella medier som moderna digitala medier.

BASC är en smidig expertorganisation, som kan kasta in just de rätta resurserna som behövs för att hjälpa medlemskåren att lösa en mycket brokig samling problem.

Beständighet har sitt värde. Sannolikt är det mycket få av oss som verkligen vill leva i en värld där beslutsfattandet är hektiskt, osammanhängande och utsatt för oväsentligheter. Ändå är det just en sådan värld vi lever i, och någon lindring verkar inte heller vara i sikte.

Några överraskande riktlinjer för naturskyddet eller exempelvis de överilade omvälvningarna som på senare tid har planerats i EU:s vapenlagstiftning visar tydligt att omständigheter som inte har något samband med jägarnas egen verksamhet i värsta fall kan diktera helt nya och vanskliga ramar för vår hobby. I dessa situationer är intresseorganisationer med förmåga att reagera snabbt och sakkunnigt värda sin vikt i guld.

Samarbete mellan Finlands viltsektor och BASC

Jägarnas insats i fråga om aktivt naturskydd och -vård hänger också samman med samarbetet mellan Finlands Jägarförbund och BASC. Förbunden har i två år ingått i en expertarbetsgrupp som sammankallats av EU:s intresseorganisation för jägare FACE. Arbetsgruppen behandlar frågor med anknytning till bevarandet och förbättringen av biodiversiteten. Via Jägarförbundet har BASC också kommit i kontakt med Finlands viltcentral med anledning av utbyte av information mellan utvecklarna av Viltcentralens tjänst Oma riista och BASC:s kartapplikation Green Shoots.

Var och en gör på sitt sätt, och intressebevakarna för jakten och viltvården i Finland är absolut à jour med situationen. En bra intresseorganisation måste emellertid också vara förutseende och på allvar arbeta för att identifiera och förbereda sig inför framtida utmaningar. Med tanke på det får man säkert nya krafter bara av att bekanta sig med vardagen vid stora organisationer som BASC.

Storbritanniens jakt och vilthushållning i siffror

http://www.shootingfacts.co.uk/ (pund omräknat till euro)

  • Landet har en folkmängd på 63 miljoner och en areal på 244 000 km2.

  • Cirka 600 000 medborgare jagar med krutvapen eller utövar sportskytte med långa vapen.

  • Cirka 4 miljoner äger luftvapen och 1,6 miljoner av dem använder vapnen till att skjuta vilt.

  • Brittiska jägare lägger årligen ut 3,3 miljarder euro på utrustning och tjänster inom sektorn.

  • Värdet av jakten och vilthushållningen uppgår 2,6 miljarder euro på årsnivå för Storbritanniens samhällsekonomi.

  • Jakt och vilthushållning skapar sysselsättning som motsvarar 74 000 heltidsanställningar.

  • För jaktens och vilthushållningens behov vårdas aktivt en areal på 20 000 km2 (8,2 procent av landets totala areal), i syfte att skydda habitat och arter.

  • Serviceleverantörer för kommersiell jakt använder årligen 330 miljoner euro till skyddet av habitat och arter.

  • Jägarna gör 16 000 årsverken frivilligt arbete för att skydda habitat och arter.