Nyheter
Jubileumsgevärets färgval återspeglar vintern och är en hyllning till vinterkrigets veteraner. Bild: Sako
Jubileumsgevärets färgval återspeglar vintern och är en hyllning till vinterkrigets veteraner. Bild: Sako

Sakos Finland 100 jubileumsgevär

Sako tillverkar ett begränsat specialparti av Sako TRG 22 ”Finland 100” prickskyttegevär. Jubileumsmodellen är en samlares dröm, som tillverkas i endast 100 exemplar. Geväret är vitt med svarta detaljer, alltså med snöcamomönster. Färgvalet återspeglar Finlands stränga vinter och är samtidigt en hyllning till vinterkrigets hjältar. Geväret är tillgängligt i kaliber .308 Win.

Prickskyttegevärets låda har inskriptionen ”Finland 100” och gevärets serienummer. Vapnet levereras i en vapenväska som också innehåller en ”Finland 100” kniv. Till jubileumsmodellen hör dessutom två magasin, sikten, bipod och ljuddämpare.

En del av jubileumsvapenserien behåller Sako för eget bruk och exempelvis för välgörenhetsauktioner. Några av de hundra gevären kommer också att säljas.

Läs mer om vapnet på Sakos webbplats.

Digi-Jakt

Projektet MetsäpeuraLIFE tar fart

Forststyrelsen med sina projektpartner startade i oktober i fjol ett EU-LIFE-projekt i syfte att främja skyddet och förvaltningen av skogsrenstammen. Projektet verkställer flera åtgärder som ingår i förvaltningsplanen för Finlands skogsrenstam. En viktig del av projektet är att plantera in en ny skogsrenstam i vårt lands västra delar. I Lauhavuori och Seitseminen nationalparker byggs inkommande sommar inhägnader för invänjning. Efter fem år i inhägnaden ska skogsrenarna släppas fria i naturen.

I Kajanaland, som är skogsrenens ursprungliga utbredningsområde, är jakttrycket från de stora rovdjuren för högt med tanke på kalvproduktionen. Med den nya inplanteringen strävar man efter att stärka förekomsten av stammen i vårt lands västra delar. De första djuren flyttas till inhägnaderna i september före brunsttiden.

Finlands Jägarförbund har reserverat insamlade medel för att stöda de lokala jaktföreningarna som deltar i den dagliga skötseln av djuren i inhägnaderna i Lauhavuori och Seitseminen.

Sakari Mykrä

FACE publicerade jägarnas hundra skyddsprojekt – Finland högt på listan

Den europeiska federationen för jägarorganisationer FACE lanserade den 25 april en webbplats där man sammanställt en databas med mer än 200 europeiska jägares natur- och artskyddsprojekt, som genomförs antingen på egen hand eller i samarbete med andra naturskyddsaktörer. Databasen är avsedd för jägarna själva, men också som informationskälla för beslutsfattare och lagstiftare, miljöorganisationer, jord- och skogsbruksproducenter samt alla som är intresserade av att skydda naturen och arterna.

FACE har gett en resolution om de europeiska jägarnas engagemang i att skydda och främja den biologiska mångfalden. Den nyligen offentliggjorda databasen är ett led i arbetet med att verkställa resolutionen. Finlands Jägarförbund har deltagit aktivt i uppgörandet av resolutionen och planeringen av databasen.

I databasen ingår projekt från totalt 34 länder. I fråga om antal projekt per land ligger Frankrike, Storbritannien och Irland i täten, men Finland och Italien följer hack i häl.

Databasen är öppen och den som önskar – till exempel en jaktförening eller till och med en enskild jägare – kan föra in ett naturvårds- eller habitatprojekt som upplevs som viktigt.

Sakari Mykrä

Björnstammen växer

Naturresursinstitutet uppskattar att Finlands björnstam består av 1 980–2 100 individer. Det uppskattade antalet björnar har ökat jämfört med fjolåret, när man bedömde att stammen bestod av 1 720–1 840 individer. Ökningen jämfört med fjolåret beror på att stammen växer, men uppskattningen påverkades också av att rovdjurskontaktpersonernas observationsmaterial täckte ett större område.

Antalet björnar har ökat mest i Uleåborgs, Norra Tavastlands, Norra Savolax och Norra Karelens viltcentralers områden. Tecken på en minskning av björnstammen rapporterades av regionalbyråerna vid Österbottens och Sydöstra Finlands viltcentraler.

Uppskattningen av stammen grundar sig på observationer av björnungar från 2016. Inom renskötselområdet är nätverket av observatörer glesare och därför är materialet för området ofullständigt och mer osäkert än uppskattningen för resten av landet.

Jord- och skogsbruksministeriet använder Lukes uppskattning när man fastställer kvoten för den största tillåtna bytesmängden för nästa jaktsäsong. Björnjakten inleds den 20 augusti.

Digi-Jakt