Forststyrelsen har avskaffat förbudet mot att använda hårda hagel på sina marker.
Forststyrelsen har avskaffat förbudet mot att använda hårda hagel på sina marker.

Förbudet mot hårda hagel på Forststyrelsens marker avskaffas

I framtiden får man använda ammunition med hagel av hård volfram, stål eller järn på Forststyrelsens marker.

Metsätalous Oy:s ledningsgrupp har fattat beslut om att avskaffa förbudet mot användning av hårda hagel i Forststyrelsens områden med småvilt. En omvärdering av användningsförbundet konstateras vara aktuellt då Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) berett ett förslag till förbud mot blyhagel på våtmarker i enlighet med Ramsarkonventionen. Definitionen av våtmark enligt konventionen omfattar också torvmarker. Om förslaget godkänns i sin nuvarande form torde blyförbudet utsträckas till att omfatta också en rätt stor del av skogarna i Finland.

Stål är det bästa tillgängliga alternativet, så Forststyrelsens beslut är mycket välkommet. Om förbundet mot hårda hagel förblir i kraft är hagel av vismut det enda alternativet. Som material är vismut så pass sällsynt att en ökning av efterfrågan knappast skulle öka utbudet eller sänka priserna.

EU har gjort det mycket klart att målet är att stegvis avskaffa blyet. Vetenskapliga fakta gör det svårt att försvara användningen av bly på våtmarker utan att skada allmänhetens bild av jakthobbyn. Användningen av bly vid jakt på sjöfågel och i bensin har redan tidigare begränsats av miljö- och hälsoskäl. Nya begränsningar planeras utöver för ammunitionens del även för andra ändamål.

ECHA:s arbete stöds på så bred front att det är omöjligt att undgå begränsningarna. Det handlar framför allt om i vilken form och när de införs. Om förslaget godkänns enligt den planerade tidtabellen kommer begränsningarna sannolikt att träda i kraft 2020/2021. Jägarförbundet har arbetat för att föra fram problempunkterna och försökt se till att förbunden begränsas till de rätta våtmarkerna. För att värna om jakthobbyns framtid måste vi jägare visa att vi tar hand om miljön. Trots detta borde man inte införa förbud som inte har önskade miljöverkningar.