Man hoppas locka en blandad skara av personer med intresse för ungdomsverksamhet till ungdomskommittéerna.
Man hoppas locka en blandad skara av personer med intresse för ungdomsverksamhet till ungdomskommittéerna.

En hörnsten i ungdomsarbetet – kom med

Syftet med de ungdomskommittéer som kommer att inrättas inom Jägarförbundets distrikt är att utveckla ungdomsverksamheten i regionen. Som aktiva önskas särskilt ungdomar.

Jägarförbundet arbetar med att inrätta ungdomskommittéer inom distrikten. Målet är att det inom varje distrikt i framtiden ska finnas en grupp med fokus på ungdomsverksamhet. Kommittéerna ansvarar för den regionala ungdomsverksamheten och stöder distriktet och dess funktionärer med sin verksamhet. Man hoppas få med också ungdomar i kommittéerna, så att de själva får delta i beslutsfattandet. På så sätt kan verksamheten styras i en riktning som intresserar de unga.

Jägarförbundet har startat ett treårigt utvecklingsprojekt för ungdomsverksamheten med Leader-finansiering. Syftet är att göra det lättare för ungdomar att börja jaga som hobby, öka de ungas aktivitet, kompetens och intresse för hobbyn samt åstadkomma kontinuitet i ungdomsverksamheten. En av de viktigaste åtgärderna inom ramen för projektet är att inrätta ovan nämnda ungdomskommittéer.

Kommittéerna spelar en viktig roll i arbetet för att nå projektmålen också på riksnivå, och representanter för kommittéerna kommer att delta i möten som ordnas årligen av förbundets ungdomsverksamhetsorganisation. Vid mötena fastställs riktlinjer och mål för kommittéernas verksamhet.

Med utvecklingsprojektet vill man ge barn och ungdomar tillfälle att delta i jakt som hobby på ett sätt som är lämpligt för deras ålder. Här övar man bågskytte under evenemanget Metsopolku i Sälinkää.Med utvecklingsprojektet vill man ge barn och ungdomar tillfälle att delta i jakt som hobby på ett sätt som är lämpligt för deras ålder. Här övar man bågskytte under evenemanget Metsopolku i Sälinkää.

Kommittéens uppgifter

Till ungdomskommittéernas uppgifter hör bland annat att sköta regionens klubb- och lägerverksamhet, skolbesök och andra besök samt anskaffning och utbildning inom ungdomsarbetet.

En annan viktigt uppgift är också att samarbeta med andra aktörer inom ungdomsarbetet i regionen. Syftet är alltså inte att kommittéen på egen hand ska ordna all ungdomsverksamhet i regionen. Tvärtom är dess roll att samla aktörer som är intresserade av ungdomsverksamhet och erbjuda handledning. Exempelvis kan intresserade jaktföreningar få hjälp med de praktiska arrangemangen inför läger.

Kommittéen försöker alltså nå de ungdomsvänliga föreningarna i regionen. Ungdomar som har deltagit i jakt men saknar egna kontakter till föreningsverksamheten kan sedan hänvisas till dessa föreningar.

Ungdomskommittéens verktygslåda

Möjligheterna att ordna olika typer av verksamhet är oändliga. I många fall är det endast fantasin och entusiasmen som sätter gränser. Kommittéen har till sitt förfogande alla varumärken inom förbundets egen ungdomsverksamhet, såsom Tjäder- och MiniTjäder-lägren samt vilt- och fiskeklubbarna.

Man kan dessutom ordna olika kortare endags- eller veckoslutsevenemang. Det är möjligt att öva skytte, vandra i skogen eller pröva på viltvård. Olika typer av utbildning kan också ordnas med särskild inriktning på ungdomar.

Huvudsaken är att de unga har möjlighet att regelbundet delta i verksamhet med anknytning till jakt och fiske.

Med i verksamheten

Det krävs ingen särskild ställning eller medlemskap i en viss organisation för att gå med i en kommitté. Utgångspunkten är medlemmarnas eget intresse för ungdomsarbete. Bäst vore det om kommittéen hade medlemmar av så många olika typer som möjligt.

Målet för hela utvecklingsprojektet för ungdomsverksamheten är att skapa ett system med etablerade verksamhetsmodeller, som ger en ung person ett starkt kunnande och förutsättningar att utöva hobbyn. Den unga ges tillfälle att delta i verksamhet regelbundet från barndomen ända fram till vuxen ålder, och samtidigt får han eller hon en gedigen utbildning och aktuell information progressivt med beaktande av ålder och kompetensnivå.

Den verksamhet som ordnats på riksnivå möjliggör att verksamheten på regional nivå följer en enhetlig linje. På så sätt säkerställs att alla ungdomar har liknande möjligheter att delta oberoende av hemort.

Ytterligare information om kommittéerna och förbundets ungdomsverksamhet:

Henri Mutanen,

ungdomsansvarig

050 528 0001

henri.mutanen@metsastajaliitto.fi