Nyheter

Heli Siitari blir chefredaktör

Jägarförbundets nya verksamhetsledare Heli Siitari är nu också ny chefredaktör för Digi-Jakt och tidskriften Jakt. Efter det här numret av Digi-Jakt utkommer ytterligare två nummer i år, den 12 oktober och den 16 november. Nästa nummer av Jakt utkommer i tabloidformat den 21 september och årets sista tryckta tidning utkommer den 4 december.

Sara Seppälä

Ändringar i jaktförordningen

Jaktförordningen har ändrats. En jägare ska framöver göra fångstanmälan inte enbart om fällda rådjur utan också om fällda vildsvin, sädgäss och illrar. På så sätt vill man säkerställa hållbar jakt. Anmälan om fällda djur lämnas till Finlands viltcentral inom sju dygn efter att djuren har fällts. Anmälan kan lämnas elektroniskt via e-tjänsten oma.riista.fi eller på en av Finlands viltcentral fastställd blankett. Uppgifterna om en jägares byte är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och kan endast användas av myndigheterna och i tillsynssyfte.

Bågjakt på nya arter

Vitsvanshjort får i framtiden jagas med båge. Bågvapen får också användas till jakt på dovhjort, skogsren, vildsvin, mufflon samt sikahjort och kronhjort. Bågjakt är en krävande gren och jägaren måste ha avlagt bågskytteprov. I bågskytteprovet ska skytten skjuta tre pilar mot en målfigur på 18 meters avstånd. Diametern på träffområdet är 23 centimeter.

Vaktjakten på vitsvanshjort får i höst inledas redan den 1 september. För andra jaktformer inleds säsongen den sista lördagen i september, det vill säga den 30 september.

Ändringar i vildsvinsjakten

Vildsvinsjakten ska också bli effektivare. Syftet är att förebygga spridningen av afrikansk svinpest, som förekommer i de baltiska länderna, Polen och Ryssland, och hotar att sprida sig också till Finland. Den viktigaste åtgärden är att halvera vildsvinsstammen i Finland, det vill säga minska den till cirka 500–600 individer.

Vildsvin får framöver jagas med inhägnader som fångstredskap. Om vildsvin jagas med räfflat kulvapen ska jägaren från och med den 7 augusti ha avlagt skjutprov. Ett avlagt prov i älg- och hjortskytte eller björnskytte uppfyller kraven. Vildsvin får även i framtiden jagas också med ammunition för hagelgevär, det vill säga sluggpatroner. Då krävs inget skjutprov.

Digi-Jakt

Jakten på sädgås begränsas – fällda djur ska anmälas

Jord- och skogsbruksministeriet har delvis förbjudit jakten på sädgås under perioden 2017–2019. Sädgåsjakten är helt och hållet förbjuden i största delen av landet. Sädgås får jagas endast under tiden 1 oktober–30 november i följande kommuner:

  • i Villmanstrand kommun i landskapet Södra Karelen

  • i landskapet Kymmenedalen

  • i Orimattila kommun i landskapet Päijänne-Tavastland

  • i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Buckila i landskapet Nyland

Under hösten förekommer två underarter av sädgås i Finland. Den ena är taigasädgåsen, en underart som häckar i Finland och har minskat avsevärt. Beståndet av den andra underarten, tundrasädgåsen, är cirka tio gånger större. Med hjälp av begränsningarna vill man stärka beståndet av taigasädgås och i stället koncentrera jakten på tundrasädgåsen, som rör sig över vårt lands sydöstliga delar på väg till sina vinterkvarter i Mellaneuropa.

I framtiden ska fällda sädgäss anmälas. Anmälan lämnas till Finlands viltcentral inom sju dygn efter att djuren har fällts. Anmälan kan lämnas elektroniskt via e-tjänsten oma.riista.fi eller på en av Finlands viltcentral fastställd blankett.

Med hjälp av fångstanmälan om sädgäss försöker man också reda ut de två underarternas andel. Jägarna kan hjälpa till genom att skicka ett foto av huvudet på sin fällda sädgås till Naturresursinstitutet, där man fastställer vilken underart den tillhör.

Digi-Jakt

Fler jaktlicenser för hjortdjur

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur inför den kommande jaktsäsongen. För höstens och vinterns jakter beviljades 52 771 jaktlicenser för älg, 36 191 för vitsvanshjort, 169 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får man i regel fälla en vuxen individ eller två kalvar.

Antalet jaktlicenser för älg ökade inom alla viltcentralens distrikt jämfört med fjolåret. Proportionellt sett störst var ökningen i Lappland, Österbotten, Norra Karelen och Södra Tavastland. Under fjolårets höstjakt fälldes cirka 49 700 älgar och cirka 32 200 vitsvanshjortar.

Enligt Naturresursinstitutets bedömningar har älgstammen ökat i antal på många håll. För älgförvaltningsområdena är målen en vinterstam på 65 000–89 000 individer i hela landet. Enligt Naturresursinstitutet uppgick älgstammen efter den förra jaktsäsongen till 79 000–103 000 älgar. Målet för höstens jakt är att minska älgstammen till önskad nivå.

Jakttiderna ändras

De nya jakttiderna för jakt på hjortdjur som kräver jaktlicens träder i kraft i höst. De viktigaste ändringarna är att säsongstarten för älg senareläggs i största delen av landet till den andra lördagen i oktober samt att så kallad vaktjakt tillåts före den egentliga jaktsäsongen.

I Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner får älg jagas under tiden 1–15 september och 14 oktober–30 november, medan jaktsäsongen i Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Torneå och Övertorneå kommuner pågår under tiden 1–15 september och 14 oktober–31 december.

På andra håll i landet får älg jagas under tiden 14 oktober–31 december och vitsvanshjort 30 september–31 januari.

Utöver de ovan nämnda tiderna får man utöver i kommunerna i landskapet Lappland jaga älg genom vaktjakt vid åkrar från och med den 1 september 2017 och vitsvanshjort får jagas genom vaktjakt från och med den 1 september 2017.

Digi-Jakt

Försäljningen av jaktlicenser för hönsfågel en vecka försenad

Försäljningen av jaktlicenser för hönsfågel på statens marker börjar den 28 augusti stegvis för olika områden. På grund av förlängningen av triangelinventeringarna fattas besluten om jakttider för skogshöns senare än normalt. Försäljningen av jaktlicenser inleds enligt följande, från och med kl. 9.00 respektive dag:

  • Södra, Västra och Östra Finland den 28 augusti

  • Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä och Kemijärvi den 29 augusti

  • Österbotten och Kajanaland den 30 augusti

  • Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, Tervola, Övertorneå och Posio den 31 augusti

  • Enontekis, Enare och Utsjoki den 1 september

Sommaren triangelinventeringar pågick i år under tiden 28 juli–13 augusti, för att väderleksförhållandena skulle gynna så omfattande inventeringar som möjligt. Naturresursinstitutet producerar en uppskattning av stammarna utifrån inventeringarna, Finlands viltcentral gör upp ett förslag till jakttider och jord- och skogsbruksministeriet utarbetar ett förslag till förordning före den 21 augusti. Efter remissbehandlingen träder den slutliga jaktförordningen i kraft strax före säsongstarten. Jakttiderna för skogshöns tillkännages senast den 8 september på Finlands viltcentrals webbplats riista.fi.

Digi-Jakt