Ersättande hagelmaterial har använts vid jakt på sjöfågel i Finland i många år. I framtiden kan blybegränsningarna komma att omfatta också annan jakt. Bild: Hannu Huttu
Ersättande hagelmaterial har använts vid jakt på sjöfågel i Finland i många år. I framtiden kan blybegränsningarna komma att omfatta också annan jakt. Bild: Hannu Huttu

Begränsningar av blyhagelanvändningen kan komma att omfatta all jakt

Inom EU bereds en ny förordning som ska begränsa användningen av blyhagel i våtmarker. I Finland innebär den en stor förändring, eftersom även skog på dikad torvmark räknas som våtmark enligt kommissionens definition av våtmarker. Jägarförbundet bjöd in en grupp sakkunniga till diskussion om frågan.

Förbudet mot användning av blyhagel vid jakt på sjöfågel är bekant för de finländska jägarna sedan tio år tillbaka. Begränsningarna är motiverade, eftersom cirka en miljon sjöfåglar runtom i Europa varje år dör på grund av att de äter blyhagel.

Lagstiftningen, som hittills har fungerat utmärk i Finland, ska nu ändras. Europeiska unionen har för avsikt att harmonisera lagstiftningen som berör begränsningar av blyhagelanvändningen inom hela unionen. EU-kommissionens tilltänkta formulering skulle medföra praktiska problem för de finländska jägarna.

Hela Finland en våtmark

EU-kommissionen planerar att införa förbud mot att använda blyhagel och föra med sig ammunition som innehåller blyhagel i alla våtmarksområden.

– Det underlättar uppföljningen, berättar Matti Vainio vid Europeiska kemikaliemyndigheten, där man har utarbetat utkastet till begränsningen.

– Annars kan jägarna bara lägga stålhagel i fickan och påstå att de använder dessa vid jakt, medan de i verkligheten jagar med blyhagel.

Problemet består i att kommissionen vill definiera våtmarker enligt definitionen i den internationella Ramsarkonventionen angående våtmarker. Då räknas all torvmark som våtmarker. En stor del av Finlands marker består av torvmark. Exempelvis många blandskogar med blåbär och granar växer på torvmark som en gång dikats ut av ett myrområde.

– Det är mycket svårt att avgöra var torvmarken börjar och var den slutar, konstaterar europeiska federationen för jägarorganisationer FACE:s representant David Scallan bekymrat.

– Våtmark borde definieras som ett område där man klart och tydligt ser att det finns vatten, berättar han angående FACE:s åsikt i frågan.

Slut på användningen av blyhagel?

David Scallan och Matti Vainio vid kemikaliemyndigheten talade under ett seminarium om blyhagelanvändningen, som ordnades av Finlands Jägarförbund i Riihimäki i början av oktober. Under seminariet föreläste också sakkunniga inom områden från jakt till fågelskydd och från skytte till ammunitionstillverkning.

– I Finland är torvmark inte synonymt med våtmark, sammanfattar Teemu Simenius vid Finlands Jägarförbund.

– Den planerade definitionen skulle innebära förbud mot användning av blyhagel i nästan hela Finland.

– I praktiken rör sig alla jaktlicensinnehavare i något skede på torvmark, bekräftar också Eino Piri vid Forststyrelsen, när han redogör för jakten på statens mark.

I och med den nya förordningen skulle det alltså i prakten bli omöjligt att använda blyhagel vid nästan alla typer av jakt. Det skulle innebära ett verkligt problem för många jägare, eftersom det för närvarande är förbjudet att använda hårt stålhagel på flera skogsbolags mark i enlighet med jaktarrendeavtalen.

Forststyrelsen ändrade däremot åsikt och avlägsnade förbudet mot användning av stålhagel på statens mark i våras.

– När frågan diskuterades med sågare och svarvare fick vi inte särskilt mycket respons angående stålhaglen. Vi konstaterade att risken för virkesförbrukningen huvudsakligen är teoretisk, förklarar Piri angående bakgrunden till beslutet.

Det återstår att se om skogsbolagen håller samma linje som Forststyrelsen. Förändringen är ett tillfälle att visa miljöansvar, eftersom man genom att tillåta ersättande hagelmaterial bidrar till att minska den miljöbelastning som blyhaglen medför.

Vad gäller för blykulor?

Begränsningarna som gäller blyhagel är sannolikt endast upptakten till ett totalförbud mot bly. I ett senare skede kan även gevärsskytte sluta på begränsningslistan.

EU-kommissionen har bett Europeiska kemikaliemyndigheten att utreda hur farligt bly är även i allmänhet. Sverige har framfört ett förslag om att lägga bly till EU:s förteckning över ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Det skulle i framtiden innebära att tillstånd krävs för användning av bly och i praktiken ett totalförbud mot bly vid jakt inom hela unionen.

– Det är en rejäl utmaning att hitta material som kan ersätta blyet, berättar Aki Suvilahti vid ammunitionstillverkaren Sako i sitt anförande om tillverkningen av jaktkulor.

Kulor av andra metaller är svårare att tillverka än hagel, eftersom en jaktkula ska expandera när den träffar bytet. Suvilahti förklarade också att ammunitionstillverkarna skulle bli tvungna att förnya hela sitt maskinbestånd för att passa den nya metallen.

Suomen Ampumaurheiluliittos Jorma Jussila sammanfattar dystert följderna av ett eventuellt totalförbud mot bly:

– På kort sikt skulle ett förbud medföra kaos inom sportskyttet.