Förvaltningsplanen för vargstammen uppdateras

Den tidigare förvaltningsplanen för vargstammen gick inte att genomföra. Jägarförbundet tog avstånd från planen i början av året och krävde att den uppdateras. Nu har ett projekt inletts för uppdatering av förvaltningsplanen och Jägarförbundet deltar i arbetet med uppdateringen.

År 2014 deltog Jägarförbundet aktivt i arbetet med att göra upp en förvaltningsplan för vargstammen i Finland. I förvaltningsplanen antecknades flera mål som var viktiga för förbundet, såsom att skapa tillit mellan aktörer, snabbt reagera på vargproblem och se till att vargen får ett värde som vilt.

I början av 2018 konstaterades inom förbundet att genomförandet av förvaltningsplanen haltade, eftersom de delområden som var viktiga för Jägarförbundet inte fungerade. Juridiken med tillhörande tolkningar dök upp jämsides med de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna. Enligt förbundet hade förvaltningsplanen för vargstammen nått slutet av sin väg. Jägarförbundet krävde att förvaltningsplanen uppdateras till en fungerande helhet.

Uppdatering pågår

Jord- och skogsbruksministeriet har under hösten startat ett omfattande projekt som syftar till att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen. I projektets styrgrupp ingår utöver representanter för Jord- och skogsbruksministeriet även representanter för Jägarförbundet, Miljöministeriet, Finlands naturskyddsförbund och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK samt sakkunniga från Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral. Verksamhetsledare Heli Siitari är förbundets representant i styrgruppen.

Inom projektet finns också en beredningsgrupp med representanter för Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Luonto-Liitto, Forststyrelsen, MTK, föreningen för renbeteslag Paliskuntain yhdistys, Polisstyrelsen, Finlands naturskyddsförbund, Finska Kennelklubben, Finlands viltcentral och Jägarförbundet. I beredningsgruppen representeras Jägarförbundet av styrelsemedlem Antti Kuivalainen.

Beredningsgruppen har i uppgift att utarbeta förslag som presenteras för styrgruppen om försök som genomförs under projektperioden samt om ändringar i och tillägg till den gällande förvaltningsplanen. Den nya förvaltningsplanen ska fastställas våren 2019.

Jakthundarnas säkerhet viktig

För Jägarförbundet är det viktigt att uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen förbättrar säkerheten för jakthundar. Vargar dödar årligen flera tiotals jakthundar i samband med jakt. Dessutom har det inträffat flera situationer då en hund kunnat räddas i sista stund. Jägarna är nu tvungna att begränsa användningen av hundar som söker på ett brett område vid jakt i trakter där det förekommer varg.

Jägarförbundet arbetar aktivt med förvaltningen av vargstammen även på andra sätt än att delta i arbetet med att uppdatera förvaltningsplanen. Som en lösning på lång sikt har förbundet som mål att vargen ska överföras från bilaga IV till bilaga V i habitatdirektivet, såsom i de baltiska länderna och renskötselområdet i vårt land. Överföringen till bilaga V skulle möjliggöra ett mer flexibelt tillvägagångssätt för beviljandet av dispenser för att avlägsna problemindivider.