Suden kannanhoitosuunnitelma päivitetään

Aiempi suden kannanhoitosuunnitelman toteutus ei ole ollut toimiva. Metsästäjäliitto irtautui vuoden alussa suunnitelmasta ja edellytti siihen päivitystä. Nyt kannanhoitosuunnitelman päivityshanke on käynnistynyt, ja Metsästäjäliitto on mukana päivitystyössä.

Metsästäjäliitto oli vuonna 2014 aktiivisesti mukana luomassa suden kannanhoitosuunnitelmaa Suomeen. Kannanhoitosuunnitelmassa listattiin useita liitolle tärkeitä tavoitteita, kuten luottamuksen rakentaminen toimijoiden välillä, nopea reagointi haittoihin ja arvon luominen sudelle riistaeläimenä.

Vuoden 2018 alussa kannanhoitosuunnitelman toteuttaminen todettiin liitossa ontuvaksi, koska Metsästäjäliitolle tärkeät osiot eivät toimineet. Ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien rinnalle nousi juridiikka tulkintoineen. Liiton mielestä suden kannanhoitosuunnitelma oli tiensä päässä. Metsästäjäliitto edellytti, että kannanhoitosuunnitelma päivitetään toimivaksi kokonaisuudeksi.

Päivitys nyt käynnissä

Maa- ja metsätalousministeriö on syksyllä käynnistänyt suden hoitosuunnitelman päivittämiseen tähtäävän laajapohjaisen hankkeen, jonka ohjausryhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön edustajien ohella Metsästäjäliiton, ympäristöministeriön, Suomen luonnonsuojeluliiton ja MTK:n edustajat sekä asiantuntijat Luonnonvarakeskuksesta ja Suomen riistakeskuksesta. Liittoa ohjausryhmässä edustaa toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Hankkeessa on myös valmisteluryhmä, johon kuuluvat MMM:n, Luonnonvarakeskuksen, Luonto-Liiton, Metsähallituksen, MTK:n, Paliskuntain yhdistyksen, Poliisihallituksen, Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen Kennelliiton, Suomen riistakeskuksen sekä Metsästäjäliiton edustajat. Metsästäjäliittoa valmisteluryhmässä edustaa hallituksen jäsen Antti Kuivalainen.

Valmisteluryhmän tehtävänä on tehdä ohjausryhmälle esityksiä jo hankkeen kuluessa tehtävistä kokeiluista sekä muutoksista ja lisäyksistä voimassa olevaan hoitosuunnitelmaan. Uusi hoitosuunnitelma on tarkoitus vahvistaa keväällä 2019.

Metsästyskoiraturvallisuus tärkeää

Koiraturvallisuuden parantaminen on Metsästäjäliitolle keskeistä susikannan hoitosuunnitelman päivitystyössä. Sudet tappavat vuosittain useita kymmeniä metsästyskoiria metsästyksen yhteydessä. Lisäksi on ollut runsaasti tilanteita, joissa koira on saatu pelastettua viime hetkellä. Metsästäjät joutuvat nyt rajoittamaan merkittävästi laajahakuisten koirien käyttöä susialueilla.

Metsästäjäliitto osallistuu aktiivisesti suden kannanhoidon kehittämiseen muutenkin kuin olemalla mukana kannanhoitosuunnitelman päivittämisprosessissa. Pitkän aikavälin ratkaisuna liiton tavoitteena on suden siirto luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja poronhoitoalueemme tapaan. Liitesiirto mahdollistaisi huomattavasti joustavamman poikkeuslupien myöntämismenettelyn ongelmallisten susien poistamiseen.