Två älgkaraktärer i maj månad. Till höger en kraftig fjolårskalv från norra Jämtland. Fjolingar har vid denna tid i allmänhet något fräschare fäll som också ger ett mörkare intryck. Kort huvud, proportionsvis liten smal mule. Normalt är en årskalv på våren betydligt magrare. För kvigan till vänster talar hela karaktären för en tvååring. Huvudet är relativt kort. Kroppen har inte den utvuxna älgkons mer satta hållning. Äldre älgar än fjolingar är ofta ljusare på våren.
Två älgkaraktärer i maj månad. Till höger en kraftig fjolårskalv från norra Jämtland. Fjolingar har vid denna tid i allmänhet något fräschare fäll som också ger ett mörkare intryck. Kort huvud, proportionsvis liten smal mule. Normalt är en årskalv på våren betydligt magrare. För kvigan till vänster talar hela karaktären för en tvååring. Huvudet är relativt kort. Kroppen har inte den utvuxna älgkons mer satta hållning. Äldre älgar än fjolingar är ofta ljusare på våren.

Älgens vanor

Att ha breda kunskaper om natur och vilt berikar jaktupplevelsen. Jägaren som i lugn och ro studerar det vilt som ska jagas senare på året kommer bättre förberedd till jakten.

Våren är en av de bättre årstiderna för den som vill titta på älg. På öppna åkrar och kärr exponerar sig nu ofta älgarna.

Det är den spirande växtligheten som lockar ut djuren tidigt om kvällen. Efter den magra vinterdieten har djuren fått glupande aptit och det gör dem mindre försiktiga än vanligt.

Vårkvällarna har mycket att bjuda den naturintres-serade jägaren. En biltur i kvällningen förbi åker-marker och öppna kärr kan ge intressanta möten med älgar. Det är bra tillfällen att studera älgarnas olika könskaraktärer.

I skogstrakter med få odlade åkrar kan en klövervall dra till sig älgar från stora områden. Vinterfällen är nu blek och blackig. Ibland uppstår mindre skärmytslingar mellan djuren.I skogstrakter med få odlade åkrar kan en klövervall dra till sig älgar från stora områden. Vinterfällen är nu blek och blackig. Ibland uppstår mindre skärmytslingar mellan djuren.

Bryskt uppvaknande

Nu finns stor möjlighet att till exempel få se naturens mest osentimentala brytningar, den mellan moder och hennes avkomma.

När älgkon i maj helt plötsligt uppträder aggressivt mot sin fjolårskalv blir det ett bryskt uppvaknande för kalven. Kalven har under hela sitt första levnadsår haft modern som sin fasta punkt och har styrts av henne i födosök och vandringar mellan olika miljöer. Helt frivilligt lämnar inte kalven kon. Den definitiva brytningen tar några dagar.

Älgens utnyttjande av olika biotoper styrs mest av årstidernas växlingar. Åkermarkens dragningskraft på älgarna är som störst vid vegetationsperiodens början.

Vid attraktiva foderområden som klövervallar samlas ofta många älgar vilket ibland kan användas som mått på älgstammens storlek. Detta kan bli helt missvisande då älgarna samlats från ett större och till arealen okänt område.

Vid bortstötningen kan en älgko gå ganska hårt fram, med sparkar mot kalven.Vid bortstötningen kan en älgko gå ganska hårt fram, med sparkar mot kalven.

Kon söker lugn vrå

Älgarnas besök på klövervallarna sker tidigt på våren, och varar tills löven slår ut. Då överges klövervallarna och älgarna går tillbaka till sina hemområden.

Låglänta vattenrika kärr där gräs och örter tidigt börjar växa om våren är också omtyckta ställen. Finns där vattenklöver och näckrosrötter kan älgen doppa ner huvudet under vattnet för att komma åt läckerheterna. Ostörda går älgarna omkring i kärren hela dagarna. Älgmularna nappar ivrigt efter det färska gräset.

Slutet av maj är normalt älgkornas kalvningstid. Älgkon drar sig då undan från andra älgar och söker efter någon lugn vrå. Sådana ställen kan vara sly-bestånd i fuktiga kärr med fastmarksområden. Välskyddade halvöar i sjöar och gölar är också platser älgkon gärna väljer.

Om kon blir störd av människan under de första dygnen efter födseln lämnar hon oftast kalven, som blir kvar och trycker. Kalven är tryckbenägen de första tre till fem dygnen. Älgkon kan också stanna kvar och bli aggressiv genom att göra skenanfall med sparkar, som dock sällan fullföljs.

Träffar man på en tryckande kalv innan den så kallade präglingsprocessen påbörjats, vilket innebär att kalven lär känna och skilja på sin mor från andra älgar, levande djur och människor, gäller det att göra rätt. Kalven kan gnyende resa sig och på vacklande ben söka kontakt med människan i tron att det är älgkon. Då ska man snabbt dra sig från platsen. Älgkon kommer lockande tillbaka och söker upp kalven. Redan när kalven är veckogammal följer den kon om hon tar till flykten vid en störning.

Kalven är tryck-benägen de första tre till fem dygnen.Kalven är tryck-benägen de första tre till fem dygnen.

Mer anonym under sommaren

Älgarnas rörelser blir mer anonyma under sommarmånaderna. Mat finns i överflöd och den täta gröns-kan döljer mycket av djurens förehavanden. Vill man nu studera älgar är det tidiga morgnar och sena kvällar som ger störst chans att komma i kontakt med djuren.

Älgarnas tillhåll blir mer koncentrerade till sankmarker och vatten om sommaren blir varm och torr. Sin lega söker djuren då i blöta svala kärr, gärna utnyttjande granars slagskugga över kärret medan de varma timmarna framskrider.

Hyggen med mycket lövuppslag och under sensommaren åkermarker med omtyckt gröda som havre, klöver och rapps är platser som lönar sig att bevaka. I fjällnära trakter är fjällbjörkskogens fuktiga områden med frodig växtlighet ställen älgarna söker upp. De kan också gå långt upp i fjällets videområden.

En aggressiv älgko som gör skenanfall kan bli en skräckupplevelse om man inte är van vid närkontakt med älgar. I de flesta fall är anfallet mest en fråga om en psykisk kraftmätning, bluff och demonstration.En aggressiv älgko som gör skenanfall kan bli en skräckupplevelse om man inte är van vid närkontakt med älgar. I de flesta fall är anfallet mest en fråga om en psykisk kraftmätning, bluff och demonstration.

Hornen växer till

När älgtjurarnas horntillväxt tar fart under sommaren kan hornen växa nästan två centimeter på ett dygn. Från mitten av juli är det möjligt att se hur många taggar tjuren ska få i årets uppsättning.

Kolvtiden, tjurens basthornstid, tillbringar tjuren mest i ensamhet. Men det förekommer också så kallade ungkarlsklubbar där flera tjurar håller ihop under sommaren.

I augusti börjar basthuden på hornen ljusna och årets hornuppsättning är klar. Längst ut på taggarna kan ibland basthuden spricka innan fejningen. Så länge tjuren bär basthorn är han försiktig med att stöta emot hornen. Strax före fejningen kan man dock få se ett par tjurar lätt pröva sina krafter horn mot horn.

I månadsskiftet augusti–september börjar de första fejningsmärkena synas i markerna. Hösten är nära och tjurarna går nu in i brunstperioden.

När basthuden på älgtjurens horn ljusnar och ibland spricker är årets hornuppsättning klar, snart fejar tjuren. Över nosryggen finns fortfarande sommarens ockrabruna anstrykning. När tjuren börjar brunsta blir nosryggen blåsvart.När basthuden på älgtjurens horn ljusnar och ibland spricker är årets hornuppsättning klar, snart fejar tjuren. Över nosryggen finns fortfarande sommarens ockrabruna anstrykning. När tjuren börjar brunsta blir nosryggen blåsvart.