Saalistagi oikeaoppisesti kiinnitettynä kalkkunan koivessa.
Saalistagi oikeaoppisesti kiinnitettynä kalkkunan koivessa.

Riistasaalista voi kiintiöidä tagien avulla

Saalismääriä voi säädellä monella keinolla kestävän metsästyksen turvaamiseksi. Yksi näistä on kiintiöinti, jota voi valvoa eri tavoin. Yhdysvalloissa se tapahtuu saaliiseen kiinnitettävällä saalismerkillä eli saalistagilla.

Suomalaisissa metsästyssäädöksissä saalismäärää on pääsääntöisesti säädelty kahdella tavalla: rajoittamalla metsästysaikoja ja säätelemällä pyyntiluvanvaraisten riistaeläinten lupien määrää.

Metsästysseuroissa ja valtion maiden lupajahdissa myös pienriistasaaliin kiintiöinnillä on kuitenkin olemassa pitkät perinteet. Kiintiöiden kontrollointi on käytännössä tapahtunut metsästäjän saalisilmoitukseen luottaen, ellei metsästyksen vartija ole sattunut metsässä tuoreeltaan kaadolle.

Saalistagi sisältää tarvittavat tiedot luvallisesta riistasaaliista sekä metsästäjän henkilötiedot kontrollia varten.Saalistagi sisältää tarvittavat tiedot luvallisesta riistasaaliista sekä metsästäjän henkilötiedot kontrollia varten.

Amerikkalaistyylinen valvonnan väline

Saalistagien käyttö juontaa rapakon taakse, jossa niitä käytetään monien suur- ja pienriistalajien säätelyssä. Numeroituja saalistageja annetaan metsästäjälle se määrä, johon hänet halutaan kunkin riistalajin osalta oikeuttaa kaatamaan.

Saalistagi kiinnitetään saaliiseen tyypillisesti heti kaadolle saavuttua. Tässä on osavaltiokohtaisia eroja: joissakin osavaltiossa tagia ei kiinnitetä eläimeen, vaan riittää, että se on saaliin hallussapitäjällä tarvittaessa esitettävissä.

Jos tagi pitää kiinnittää, linnuilla se kiinnitetään tyypillisesti jalkaan, nisäkkäillä kiinnitysvaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi korva, sierain tai tassu. Saalistagi on tyypillisesti paperia, ja se voidaan kiinnittää esimerkiksi narulla tai nippusiteellä.

Riistalaukauksen jälkeen on välittömästi otettava kynä käteen.Riistalaukauksen jälkeen on välittömästi otettava kynä käteen.

Tagiton saalis on salakaadettu

Tagien käyttö helpottaa saalismäärän kontrollointia. Kun metsästyksenvalvoja tapaa maastossa metsästäjän saaliineen, hänen on helppoa todeta tagista saaliin olevan laillinen ja kiintiöiden mukainen. Ilman tagia metsästäjän hallusta tavattua saaliseläintä kohdellaan automaattisesti laittomana. Jatkotoimenpiteet ja sanktiot ovat silloin myös sen mukaiset.

Peli on siten kovaa, mutta rehellistä ja selkeää. Kaikki metsästäjät tietävät vaatimukset, joten ongelmaa asiassa ei ole. Toki spekulaatiot väärennetyistä tageista ovat aina mahdollisia, mutta valvova viranomainen pystyy senkin toteamaan helposti tagin numeroinnin perusteella.

Saalistagit Suomeen?

Suomessa keskustelu saalistagien käyttöönotosta on herännyt toden teolla metsähanhen metsästyksen yhteydessä. Metsähanhikannan taantuessa on metsästyksen jatkuvuuden mahdollistamiseksi nähty väistämätön tarve rajoittaa saalismääriä. Koska kyseessä on muuttava lintulaji, on sen osalta metsästyksen ajallinen säätely todettu haastavaksi ja myös maamme eri osat epätasa-arvoiseen asemaan asettavaksi. Lajin metsästys on Suomessa tapahtunut perinteisesti sekä pesimäalueilla pohjoisessa, että etelän muuttoreiteillä.

Metsästäjäliitto on vuodesta 2012 lausunnoissaan esittänyt saalismäärän rajoittamiseksi yhtä kiintiöityä metsähanhea metsästäjää kohti. Saalistagien avulla valvonta olisi helppoa.

Näin ei myöskään tarvitsisi puuttua metsästysmuotoihin, vaan kaikki sallitut jahtimuodot voisivat jatkua. Silloin mahdollisimman moni metsästäjä voisi tasapuolisesti osallistua hanhenmetsästykseen perinteisen metsästysajan puitteissa, kantojen kuitenkaan vaarantumatta.

Saalistageja on monenlaisia, käyttötarkoitus on kuitenkin sama: laillisen saaliin todentaminen.Saalistageja on monenlaisia, käyttötarkoitus on kuitenkin sama: laillisen saaliin todentaminen.

Hoitosuunnitelman sisältö ratkaisee

Metsähanhen osalta kansainvälisen hoitosuunnitelman työstäminen on vielä kesken. Sen sisältö ratkaisee metsähanhen metsästyksen jatkumisen Suomessa ja metsästyksessä käytettävät säätelymenetelmät.

Kiinnostava kontrasti metsähanhen metsästyksen jatkumisessa on, että juuri ikiaikaisten perinteittemme turvaamiseksi saattaisi olla hyväksi rohkeasti kokeilla jotakin meille täysin uutta ja vierasta, mutta maailmalla toimivaksi todettua menetelmää. Nähtäväksi kuitenkin vielä jää, tuleeko saalistagien käytöstä jatkossa osa myös suomalaista metsästystä.