Jaktledaren ska se till att jaktdeltagarna har på sig sådana varselkläder som krävs. Bild: Sara Seppälä
Jaktledaren ska se till att jaktdeltagarna har på sig sådana varselkläder som krävs. Bild: Sara Seppälä

Jaktledaren har ett stort ansvar

Jaktledaren har ansvaret för att jakten genomförs på ett säkert sätt. Om olyckan är framme granskas både upphovsmannens och jaktledarens handlande och anvisningar. En jaktledare som planerat jakten väl blir hörd, medan en jaktledare som inte skött sitt uppdrag till och med kan bli anklagad.

Jaktledaren

Bestämmelser om jaktledaren finns i 30 § i jaktlagen och 23 § i jaktförordningen. I lagen konstateras att den som fått jaktlicens för hjortdjur och den som beviljats dispens för jakt på varg, brunbjörn, järv eller lodjur ska utse en jaktledare och ett behövligt antal vice jaktledare. Förordningen anger tills vidare endast jaktledarens uppgifter vid jakt på hjortdjur, men nämner ännu inget separat om jaktledarens uppgifter vid rovdjursjakt.

Jaktlagen och jaktförordningen tar inte ställning till jaktledarens ålder. Jaktledarens ansvar är emellertid av sådan typ att det är viktigt att han eller hon har rättshandlingsförmåga, det vill säga är myndig.

Beslut om licenskvoten som ska ansökas samt den eftersträvade ålders- och könsfördelningen för bytet fattas vid jaktföreningens möten, inom ramen för kommande licensvillkor. Jaktledaren ser till att jakten genomförs i enlighet med besluten. Jaktledaren har det vägande ordet under mötena och ofta kan mötet också auktorisera ledaren att fatta beslut om fördelningen och mängden under själva jakten.

Jaktledning

Jaktledaren ska ge jaktdeltagarna anvisningar om säkerhetsåtgärder och regler. Helst delas anvisningarna ut också skriftligt, så att en person som orsakat skada genom att bryta mot reglerna ensam är ansvarig för sina handlingar. Om olyckan är framme trots att anvisningarna följts eller om inga anvisningar har getts, kan jaktledaren också ställas till svars.

Jaktledaren är skyldig att vara opartisk. En person som blivit ojämlikt behandlad kan kräva att frågan behandlas i föreningens beslutsorgan eller i fall av grov orättvisa av myndigheterna.

Jaktledaren ska planera jakterna i praktiken och se till att passen är säkra. Han eller hon ska ge nödvändiga föreskrifter och se till att licensvillkoren och bestämmelserna iakttas. Till jaktledarens skyldigheter hör också att försöka fälla kalvar som blivit utan ko för att kon har fällts av misstag.

Rätt att bestämma

Jaktledaren har rätt att ge föreskrifter med anknytning till jakten. För att jakten ska vara säker och under ledarens kontroll, ska alla följa föreskrifterna omsorgsfullt. Om föreskrifterna inte följs har jaktledaren rätt att förbjuda en person att delta i jakten den dagen.

Ledaren har inte rätt att ta till våld eller tvångsåtgärder, så om det inte hjälper att diskutera och om saken är angelägen ska polis tillkallas för att ta hand om situationen. En sådan åtgärd kan påverka vapenlicensen för en person som inte följt föreskrifterna, så det är viktigt att ta föreskrifterna på allvar.

Jaktledaren har inte rätt att använda andra sanktioner än förbud att delta i jakten samma dag. I föreningens stadgar kan finnas olika straff som utmäts av det organ i föreningen som anges i stadgarna, i allmänhet av allmänna möten eller styrelsen. I ett sällskap som inte är en förening används sanktioner i enlighet med var man kommit överens om och förbundit sig till.

Vapen

Varken jaktledaren eller föreningen kan bestämma vilken typ av vapen man använder vid jakt, om vapnet uppfyller kraven i lagen och förordningen. Rekommendationer får ges.

Jaktledaren har ändå rätt och skyldighet att ge föreskrifter om säkra skjutsektorer. Det kan leda till att det inte finns någon skjutsektor alls för en viss vapentyp, trots att någon annan kan användas. Vanligast är att en sådan situation uppstår vid en exceptionell passplats.

Klädsel

Jaktledaren ska se till att jaktdeltagarna har på sig sådana varselkläder som krävs. Varselkläder behövs inte när man sitter på pass inne i en konstruktion eller vid bågjakt, men ledaren får vid behov bestämma att varselkläder ska användas också i dessa situationer eller när jaktdeltagarna går till passet.

Användningen av varselkläder uppväger inte ansvaret för att planera säkra passplatser. En jägare får å sin sida inte avvika från den fastställda passplatsen eller rutten dit eller därifrån.

Dokument

Jaktkortet och skjutprovsintyget ska på begäran uppvisas för jaktledaren. Jaktledaren är inte skyldig att granska vapentillståndet och man behöver inte visa upp det. Det är ändå tillåtet att granska vapentillståndet och visa upp tillståndet frivilligt.

Om jaktledaren misstänker missbruk av vapenlicens men inte kan bekräfta saken kan han eller hon vända sig till myndigheterna. För ett fungerade och flexibelt förfarande ska myndigheterna ändå inte tillkallas för varje liten småsak, utan endast om man misstänker verkliga olagligheter.

Innan jakten inleds ska jaktledaren också se till att ha sina egna papper i ordning. Jaktledaren ska också ha ett gällande jaktkort, även om han eller hon inte deltar i jakten som skytt. Dessutom ska jaktledarna på förhand anmäla sig i tjänsten Oma riista eller skriftligt till jaktvårdsföreningen.