Seuruemetsästyksessä tulee käyttää huomiovaatetusta. Kuva: Sara Seppälä
Seuruemetsästyksessä tulee käyttää huomiovaatetusta. Kuva: Sara Seppälä

Metsästyksen johtajalla on iso vastuu

Metsästyksen johtajan vastuulla on toteuttaa metsästys turvallisesti. Vahingon sattuessa sekä vahingon aiheuttajan että metsästyksen johtajan toiminta ja ohjeistus ovat tarkastelun alla. Jahdin hyvin toteuttanutta metsästyksen johtajaa kuullaan ja huonosti hommansa hoitanutta voidaan jopa syyttää.

Metsästyksen johtaja

Metsästyksen johtajaan liittyvät säädökset ovat metsästyslain 30 § ja metsästysasetuksen 23 §. Laissa todetaan, että hirvieläimen pyyntiluvan sekä suden, karhun, ahman ja ilveksen poikkeusluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja ja tarvittava määrä varajohtajia. Toistaiseksi asetus luettelee vain hirvieläinjahdin johtajan tehtävät, mutta ei vielä erikseen petojahdin metsästyksenjohtajan tehtäviä.

Metsästyslaki ja -asetus eivät ota kantaa metsästyksen johtajan ikään. Johtajan vastuut ovat kuitenkin sen laatuiset, että hänen olisi syytä olla oikeustoimikelpoinen, eli täysi-ikäinen.

Haettavan lupakiintiön määrästä sekä tavoitellusta saaliin ikä- ja sukupuolijakaumasta päätetään metsästysseuran kokouksissa, tulevien lupaehtojen puitteissa. Metsästyksen johtaja huolehtii metsästyksen toteuttamisesta päätösten mukaan. Johtajalla on kokouksissa painava sana, ja usein kokous voi myös valtuuttaa johtajan päättämään saaliin rakenteesta ja määrästä jahdin kuluessa.

Metsästyksen johtaminen

Metsästyksen johtajan täytyy ohjeistaa jahtiin osallistuvat turvallisuusasioista ja säännöistä. Mieluiten ohjeet jaetaan myös kirjallisesti, jolloin vastoin sääntöjä toiminut vahingon aiheuttaja on yksin vastuussa. Jos vahinko sattuu ohjeiden mukaisesti toimien tai ohjeistusta ei ole annettu, vastuuseen voi joutua myös metsästyksen johtaja.

Johtajan velvollisuuksiin kuuluu olla tasapuolinen. Eriarvoisesti kohdelluksi tullut voi vaatia asian käsittelyä seuran päätöksentekoelimissä tai räikeissä tapauksissa viranomaisteitse.

Metsästyksen johtajan on suunniteltava käytännön metsästystapahtumat ja passitukset turvallisiksi. Hänen tulee antaa tarpeelliset määräykset ja huolehtia lupaehtojen ja säädösten noudattamisesta. Lisäksi velvollisuuksiin kuuluu pyrkiä pyytämään emättömäksi jääneet vasat, jos vahinko on päässyt tapahtumaan.

Lupa määrätä

Metsästyksen johtajalla on oikeus antaa metsästykseen liittyviä määräyksiä. Jotta metsästys pysyy turvallisena ja johtajan käsissä, määräyksiä on noudatettava tarkasti. Jos määräyksiä ei totella, on metsästyksen johtajalla oikeus kieltää henkilön osallistuminen metsästykseen kyseisen päivän jahdeista.

Voimankäyttöön ja pakottamiseen ei ole oikeuksia, joten silloin, jos puhe ei auta ja asian tärkeys sitä vaatii, on kutsuttava poliisi hoitamaan asia eteenpäin. Tämä toimenpide saattaa käydä määräyksiä noudattamattoman aselupien päälle, joten määräyksiin on todella suhtauduttava vakavasti.

Metsästyksen johtajalla ei ole oikeutta antaa muita sanktioita kuin kielto osallistua kyseisen päivän jahteihin. Seuralla voi olla säännöissään erilaisia rangaistuksia, joista päättäminen kuuluu seuran sääntöjen mukaiselle elimelle, yleensä yleiselle kokoukselle tai hallitukselle. Seurueessa, joka ei ole yhdistys, menetellään sanktioissa sen mukaan mitä on keskenään sovittu ja mihin sitouduttu.

Ase

Johtaja tai edes seura ei voi määrätä minkä tyyppisellä aseella jahdissa ollaan, jos ase täyttää lain ja asetuksen vaatimukset. Suosituksia saa antaa.

Metsästyksen johtajalla on silti oikeus ja velvollisuus määrätä turvalliset ampumasektorit. Tästä voi seurata, ettei ampumasektoria jää jollekin asetyypille ollenkaan, vaikka toisenlaista voisi käyttää. Tyypillisimmin tällainen tilanne voi syntyä jossakin tavallisesta poikkeavassa kyttäyspaikassa.

Vaatetus

Metsästyksen johtajan tulee huolehtia, että metsästykseen osallistuvat käyttävät vaadittua huomiovaatetusta. Huomiovaatetusta ei tarvita rakennelman sisältä kytätessä tai jousimetsästyksessä, mutta johtaja saa tarpeen vaatiessa määrätä huomiovaatetuksen käyttämistä näissäkin tilanteissa tai passiin siirryttäessä.

Huomiovaatteen käyttö ei poista turvallisten passipaikkojen suunnittelemisen vastuuta. Toisaalta metsästäjä ei saa poiketa määrätystä passipaikasta tai sinne kulkemisen ja poistumisen reitistä.

Dokumentit

Metsästyksen johtajalle on pyydettäessä näytettävä metsästyskortti ja ampumakoekortti. Aselupaa ei tarvitse kysyä eikä sitä ole pakko näyttää. Aseluvan kysyminen ja vapaaehtoisesti näyttäminen on kuitenkin sallittua.

Jos aselupiin liittyy epäilys väärinkäytöksistä, eikä johtaja saa asianlaitaa todennettua, voidaan jälleen kääntyä viranomaisen puoleen. Aivan jokaisen nillittäjän kohdalla ei pidä kuitenkaan viranomaisia vaivata ilman oikeaa epäilyä laittomuudesta, vaan pyrkiä molemmin puolin sujuvaan menettelyyn.

Ennen metsästystä metsästyksen johtajan on huolehdittava omistakin papereistaan. Hänelläkin on oltava voimassa oleva metsästyskortti, vaikkei toimisi ampujana. Lisäksi ennen metsästyksen aloitusta metsästyksen johtajat on ilmoitettava Oma riista -palvelussa tai kirjallisena riistanhoitoyhdistykselle.